2Bconnected_logo

ALGEMENE VOORWAARDEN 2B CONNECTED B.V.

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. 2B Connected: 2B Connected BV, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52955168.

b. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die aan 2B Connected de opdracht heeft gegeven voor hem/haar kandida(a)t(en) te werven en selecteren ter vervulling van bij de opdrachtgever openstaande vacatures.

c. Kandidaat: een natuurlijke persoon welke door 2B Connected wordt geworven en geselecteerd teneinde een vacature te vervullen bij een van de opdrachtgevers van 2B Connected.

d. Selectiefee: de vergoeding die de opdrachtgever aan 2B Connected is verschuldigd zodra een door 2B Connected geselecteerde kandidaat met de betreffende opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aan gaat.

TOEPASSELIJKHEID

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en aanbiedingen en offertes van 2B Connected, tenzij voorafgaand aan de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van contractspartijen van 2B Connected worden door 2B Connected niet aanvaard. De algemene voorwaarden van 2B Connected zijn derhalve leidend.

UITVOERING OPDRACHT

3. 2B Connected werft en selecteert kandidaten voor de vervulling van vacatures bij haar opdrachtgevers. De opdracht eindigt zodra een door 2B Connected geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan gaat bij haar opdrachtgever, danwel zodra de geselecteerde kandidaat via payrolling/uitzending bij een van haar opdrachtgevers wordt geplaatst.

4. Een kandidaat wordt geacht door 2B Connected te zijn voorgesteld aan de opdrachtgever zodra deze het CV van de kandidaat heeft ontvangen, of zodra de opdrachtgever door 2B Connected is ingelicht over de kandidaat.

DECLARATIE

5. a. Zodra een door 2B Connected voorgestelde kandidaat met de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst sluit (of via payrolling dan wel op ZZP basis of anderszins een samenwerking aangaat met de kandidaat), is de opdrachtgever een selectiefee verschuldigd aan 2B Connected. De opdrachtgever stelt 2B Connected binnen 3 dagen nadat de arbeidsovereenkomst met de betreffende kandidaat is gesloten, schriftelijk op de hoogte van het dienstverband.

b. Indien geen selectiefee is overeengekomen, dan is de opdrachtgever zodra deze de kandidaat werkzaamheden laat verrichten, een selectiefee van 19% van het bruto jaarsalaris (incl. 8% vakantiegeld) verschulidgd.

c. 2B Connected stuurt terzake de selectiefee een factuur, te vermeerderen met btw aan de opdrachtgever, welke factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum aan 2B Connected moet zijn voldaan.

d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand over het totaal verschuldigde bedrag van de declaratie verschuldigd.

e. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van 2B Connected gestelde bankrekening.

f. Indien geen tijdige betaling van het verschuldigde bedrag plaatsvindt zullen naaste de in de onder c van dit artikel genoemde vertragingsrente buitengerechtelijke kosten per factuurbedrag worden berekend en gevorderd.

g. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

6. Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan kandida(a)t(en) zelf rechtstreeks te benaderen. Hiervoor staat een direct opeisbare boete van 5.000,- € per overtreding. Indien een opdrachtgever een kandidaat afwijst of de kandidaat wijst een aanbod af, waarna binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek er alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is de betreffende opdrachtgever alsnog verplicht tot betaling van de bemiddelingsfee.

8. Indien de opdrachtgever dat wenselijk acht, dan worden er in overleg met en goedkeuring van de kandidaat (aanvullende) vaardigheden en competenties, welke van belang kunnen zijn met betrekking tot de desbetreffende te vervullen functie, getest.

9. De kosten welke door 2B Connected gemaakt worden in verband met het afnemen en de juiste, professionele verwerking van deze test(s) worden in rekening gebracht bij opdrachtgever, ongeacht of de kandida(a)t(en) in kwestie uiteindelijk aangenomen wordt voor de functie.

10. Indien 2B Connected dit wenselijk acht, kan zij ter zekerheid dat haar de selectiefee zal worden voldaan, een bankgarantie vragen, of een voorschotnota sturen, alvorens 2B Connected aanvangt met de werkzaamheden.

UITVOERING

11. 2B Connected spant zich naar beste kunnen in en zal alle zorg betrachten ten einde de verstrekte opdracht voor opdrachtgever te laten slagen. Daarvoor kan 2B Connected derden inschakelen die haar ondersteunen bij de uitvoering van de opdracht.

12. Opdrachtgever is gehouden om 2B Connected tijdig alle relevante informatie m.b.t. de uitvoering van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

13. Opdrachtgever is verplicht om binnen 5 dagen na het aangaan van de arbeidsovereenkomst, of een samenwerking op andere basis dan via een arbeidsovereenkomst, met (een) door 2B Connected geselecteerde en voorgedragen kandida(a)t(en), een kopie van deze arbeidsovereenkomst ter beschikking te stellen aan 2B Connected. Indien de opdrachtgever, of een daaraan gelieerde onderneming, een door 2B Connected geselecteerde en voorgedragen kandida(a)t(en) te werk stelt, op andere wijze dan naar aanleiding van de verstrekte opdracht, dan wordt de opdracht eveneens geacht geslaagd te zijn uitgevoerd en is de opdrachtgever aldus de bemiddelingsfee verschuldigd aan 2B Connected.

AANSPRAKELIJKHEID

14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om een kandidaat in dienst te nemen.

15. Voor tekortkomingen van, of schade veroorzaakt of ontstaan door toedoen van kandidaten geselecteerd door 2B Connected, is 2B Connected niet aansprakelijk. Voorts is 2B Connected niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van het handelen of nalaten van door 2B Connected geselecteerde kandidaten die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden, dan wel werkzaam zijn op uitzendbasis of payrolling. Opdrachtgever vrijwaart 2B Connected voor mogelijke aanspraken van derden.

TOEPASSELIJK RECHT

16. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

17. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoeringzullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar 2B Connected haar hoofdvestiging heeft.