Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Wat verdient een makelaar ARMT KRMT RM RT in 2022 volgens het salarisonderzoek van 2B Connected

Ook dit jaar heeft 2B Connected weer onderzoek gedaan naar de beloningen in de makelaardijsector. Onderzocht zijn o.a. de beloningsverschillen, wat voor financiële vergoedingen de makelaarprofessionals ontvangen en voor welk (extra) salaris zij bereid zouden zijn over te stappen naar een andere werkgever. Interessant voor eenieder die in de makelaardijsector werkzaam is, ook omdat het onderzoek trends weergeeft ten opzichte van vorige jaren en een goede indicator is voor hoe de afnemende overspannen woningmarkt zich vertaalt naar het beloningsbeleid.

Het onderzoek van 2B Connected bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door 329 makelaars, actief in zowel woningmakelaardij als – in mindere mate – BOG.

 

Vraag 1: Functie

Verdeling functies binnen onderzoek

Vraag 2: Aantal werkuren per week

Het gemiddeld aantal werkuren per week van een makelaar professional, was 36,74 uur.

Opvallend is dat het percentage dat meer dan 40 uur per week werkt is afgenomen ten opzichte van 2021 (12% t.o.v. 19%) en het percentage dat minder dan 32 uur per week werkt juist is toegenomen (32% t.o.v. 28%). Dit lijkt een logisch gevolg van de veranderende huizenmarkt. Volgens het CBS vond er in het eerste kwartaal van 2022 ruim een derde minder transacties plaats dan een jaar eerder (34,1% minder); er was dus gewoonweg minder werk.

Vraag 3: Aantal jaren ervaring:

Gemiddeld hadden de deelnemers 7,5 jaar ervaring. We zien dat het grootste deel van de makelaar professionals minder dan 6 jaar werkzaam is in de branche, terwijl ongeveer een derde van de makelaar professionals al meer dan 8 jaar in de branche werkt. Er is iets minder instroom dan vorig jaar (6% afname), daar staat tegenover dat het aantal makelaar professionals dat 8 jaar of meer in de branche werkt, licht is toegenomen (5% toename).

 

Vraag 4: Bruto salaris

Het gemiddelde bruto salaris  van een makelaar professional in 2022 was € 3730,50 euro.

 

  0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld
Binnendienst € 2.625 € 2.680 € 3.139 € 2.675 € 2.961 € 2.769
ARMT makelaar wonen € 2.795 € 2.784 € 2.829 € 2.866 € 3.384 € 2.927
KRMT makelaar wonen € 3.205 € 3.349 € 3.666 € 3.675 € 3.433 € 3.394
RM/RT wonen € 4.070 € 4.102 € 3.994 € 4.013* € 5.305 € 4.724
RT makelaar (BOG) € 4.500* € 5.000* € 6.500* € 5.250* € 5.770 € 5.604
Verhuurmakelaar € 3.150 € 3.756 n.b n.b € 5.499 € 4.135

*zeer weinig respondenten

 

Vergelijking salaris onderzoek 2021 en 2022

Jaar 0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld Procentuele groei
Binnendienst 2021 € 2.359 € 2.362 € 2.587 € 3.250* € 2.682 € 2.491 +11,16%
2022 € 2.625 € 2.680 € 3.139 € 2.675 € 2.961 € 2.769
ARMT 2021 €2.656 € 2.652 € 2.949 € 3.047 € 3.093 € 2.656 +10,20
2022 € 2.795 € 2.784 € 2.829 € 2.866 € 3.384 € 2.927
KRMT 2021 € 3.091 € 3.205 € 3.320 € 3.763 € 3.891 € 3.326 +2,04%
2022 € 3.205 € 3.349 € 3.666 € 3.675 € 3.433 € 3.394
RM/RT 2021 € 3.561 € 3.989 € 4.031 € 4.425 € 4.696 € 4.283 +10,30%
2022 € 4.070 € 4.102 € 3.994 € 4.013* € 5.305 € 4.724

*zeer weinig respondenten

Zeer opvallend is dat de Binnendienst en de ARMT (eindelijk) significant hogere beloning krijgt, te weten een salarisgroei van meer dan 11% (Binnendienst) en meer dan 10% (ARMT), daar waar ze vorig jaar nog in de min stonden (-0,52% BD respectievelijk -4% ARMT). Een sterk vermoeden is dat ARMT wat meer taken van de KRMT overneemt waardoor ze ook meer beloning krijgen; zie ook bij vraag 7 (Welke bonus ontving u?).

De stijging valt goed te verklaren door het enorme personeelstekort. En aangezien een makelaardij niet kan zonder Binnendienst/ARMT, is het niet vreemd dat de wet van vraag en aanbod gaat gelden: de werkgever biedt hogere salarissen om mensen binnen te halen/houden.

Hetzelfde, maar in iets mindere mate, geldt voor RM/RT (meer dan 10% salaris t.o.v. bijna meer dan 5% in 2021).

KRMT is qua salaris iets gestegen, maar niet veel ten opzichte van 2021 (2021: +5,25%, 2022: +2,04%).

 

Vraag 5: Pensioenvergoeding?

Van de ondervraagden heeft 52% wel een pensioenvergoeding, en 48% niet. Er valt aldus een hele lichte stijging te zien in degenen die wél pensioenvergoeding ontvangen t.o.v. vorig jaar (+4%). Het is fijn te zien dat er een licht positieve trend waarneembaar is, want in vergelijking met veel andere sectoren is het aantal makelaar professionals dat pensioen ontvangt zeer laag (slechts de helft van alle makelaar professionals).

 

Vraag 6: Kreeg u een bonus?

Exact 50% van de makelaar professionals ontving een bonus in 2022. In 2021 was dat nog ruim 56%. Een logische veronderstelling is dat de daling komt doordat er in 2022 ook minder huizentransacties plaatsvonden. Het percentage bonusontvangers is dit jaar zelfs minder geworden dan in 2020 (51%).

Vraag 7: Hoeveel bonus kreeg u?

De gemiddelde bonus van een makelaar professional in 2022 bedroeg € 6456,34 euro.

ARMT heeft dit jaar een aanzienlijk hogere bonus gekregen dan vorig jaar (gemiddeld 1.939 in 2021 tegenover 2.656 in 2022); mogelijk valt dit te verklaren doordat zij meer taken van de KRMT hebben overgenomen.

KRMT heeft veel minder bonus gekregen, wat mogelijk te verklaren valt door de afname van huizentransacties.

Binnendienst heeft minder bonus gekregen (maar dus wel veel hoger salaris, zie bij vraag 4 (Bruto salaris).

Enigszins discutabel zijn de beloningen van RT makelaar BOG en Verhuurmakelaar, aangezien er zeer weinig respondenten waren.

Vraag 8: Wat voor mobiliteitsbudget krijgt u?

Het grootste deel van de werknemers (50%) krijgt een auto van de zaak waar men ook privé in kan rijden. Toch kunnen we duidelijk zien dat het mobiliteitsbudget voor privé-rijden sterk is gedaald, te weten 20% daling ten opzichte van vorig jaar. Steeds minder makelaar professionals krijgen dus nog hun privé-ritten vergoed.


Als we kijken naar de mobiliteitsbudgetten per functie, komt duidelijk naar voren dat RM/RT en BOG makelaars vaak een auto van de zaak met privékilometers krijgen, terwijl dit voor ARMT, KRMT en verhuurmakelaars minder vaak voorkomt. De Binnendienst krijgt überhaupt bijna nooit een auto ter beschikking (wel kilometervergoeding).

 

Vraag 9: Denkt u dat uw salaris marktconform is?

31% van de makelaar professionals vindt dat hun salaris onder de normale marktwaarde ligt.

Ten opzichte van 2020 en 2021 verandert er weinig. Ook dit jaar is weer ongeveer een derde van alle makelaars professionals niet geheel tevreden over het salaris. 49% acht het salaris marktconform, tegenover 47% vorig jaar.

Vraag 10: Voor welke reden zou u eventueel willen overstappen van werkgever?

Het grootste deel (61%) van de makelaar professionals zou een overstap naar een andere werkgever overwegen voor betere arbeidsvoorwaarden. Dit is een stijging van maar liefst 20% ten opzichte van vorig jaar, en zelfs 25% ten opzichte van 2020. Er is dus een trend waarneembaar dat steeds meer makelaar professionals meer waarde hechten aan betere arbeidsvoorwaarden.

Vraag 11: Voor hoeveel meer salaris zou u overwegen over te stappen?

215 makelaar professionals gaven aan bij welk salaris ze een overstap zouden overwegen. Gemiddeld zouden degenen die voor een hoger salaris zouden willen overstappen dit doen bij 22,7% meer salaris.


We zien dat 7% van de makelaar professionals al voor een salarisverhoging van 0 tot 200 euro bruto extra per maand zou overwegen over te stappen.

66% zou overstappen voor € 0 tot 600 euro bruto extra salaris per maand.

34% zou pas bij meer dan € 600 euro bruto extra salaris per maand de overstap overwegen.

Vraag 12: Ondernemer worden?

Van de deelnemende makelaar professionals was 36% zich aan het voorbereiden om ondernemer/zzp’er te worden.

Ten opzichte van 2021 is er een lichte daling van 4% te zien van makelaar professionals die zelfstandig zouden willen worden (2022: 36% tegenover 2021: 40%). Wellicht heeft dit te maken met de onstabiele woningmarkt; mensen vinden het risicovoller om ondernemer/ZZP’er te worden.

Vraag 13:  Waarom wil je ondernemer worden?

Net als vorig jaar gaven de makelaar professionals aan voornamelijk zelf ondernemer te willen worden om hun eigen tijd in te kunnen delen. En ook om zelf beslissingen kunnen nemen over de bedrijfsvoering en meer geld verdienen zijn belangrijke drijfveren. Ook nu is wederom opvallend dat ‘meer geld verdienen’ pas op de derde plaats komt, onder ‘Eigen tijd indelen’ en ‘Zelf beslissingen kunnen nemen’.

 

 

Deel op:

Laat een reactie achter

Call Now Button