2Bconnected_logo

Wat verdient een makelaar in 2023 volgens het 2B Connected salarisonderzoek

Voor het eerst in negen jaar zijn de prijzen van koopwoningen nu op jaarbasis gedaald, afgaande op begin van het kalenderjaar. Daarmee is de kentering op de woningmarkt nu echt een feit. De druk op de woningmarkt zorgt ervoor dat makelaarsbranche enorm in beweging is, maar hoe zit het anno 2023 met het salaris van een Nederlandse makelaar?

2B Connected heeft ook dit jaar weer onderzoek gedaan naar het beloningsbeleid binnen de makelaardij sector. In deze blog bespreken we de resultaten op het gebied van salarisverschillen tussen functies maar ook de verschillen door de jaren heen worden zichtbaar. En de hamvraag dit jaar was , heeft de huidige inflatiegolf invloed gehad op het salaris van de makelaar?

Om hier antwoord op te geven zijn wij begin 2023 begonnen met het salarisonderzoek van een Nederlandse makelaar? Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die is ingevuld door 352 makelaar professionals, actief in de woningmakelaardij.

Maar ook om te achterhalen wat makelaars zelf belangrijk vinden in hun werk, bruto beloning en wat de gemiddelde bonus bedraagt van iemand met dezelfde ervaring etcetera. Dit is het zesde jaar dat we dit onderzoek doen, waardoor we ook goed trends kunnen waarnemen. Interessant voor ons, maar ook voor makelaars die werken in het veld en voor eigenaren van makelaardijen die worstelen met de vraag, betaal ik mijn mensen marktconform en wat is dat dan precies.

Heel veel leesplezier gewenst.

Olof Raas Eigenaar van 2B Connected werving en selectie van makelaardij professionals.

 

Vraag 1: Functies

Verdeling functies binnen onderzoek:

Vraag 2: Aantal werkuren per week

Het gemiddeld aantal werkuren per week van een makelaar professional is 36,77 uur. Net iets meer dan de helft van alle respondenten werkt 33 – 40 uur per week. Ten opzichte van 2022 is de verdeling van het aantal werkuren per week zo goed als gelijk gebleven.

Vraag 3: Aantal jaren ervaring

Ten opzichte van 2021 en 2022 is er veel minder instroom (de groep 0 – 2 jaar). In 2021 was het nog 37%, in 2022 was het 31%, maar nu in 2023 nog maar 15%, dus meer dan 50% (!) minder instroom.

Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de opleiding tot KRMT-makelaar is verzwaard met een praktijktoets, wat belemmerend werkt voor de instroom.

Naar verhouding blijft de groep ‘6 t/m 8 of meer jaar’ gestaag groeien, te weten een toename van zo’n 13% ten opzichte van vorig jaar (2021: 26%, 2022: 31%, 2023 38%). Wat niet onlogisch is: wie in de makelaardijsector blijft werken, schuift door.

Vraag 4: Bruto salaris

Het gemiddelde bruto maandsalaris van een makelaar professional in 2023 bedraagt € 3.910,-.

Vergelijking maandsalaris onderzoek 2022 en 2023

Net als in 2022 is het salaris van de Binnendienstmedewerker wederom gestegen met ruim 11%. In totaal is in 3 jaar tijd het salaris van de Binnendienstmedewerker met gemiddeld 500 euro bruto gestegen.

Ook de ARMT kreeg dit jaar een fikse salarisstijging van ruim 10%, net als in 2022. In totaal is in 3 jaar tijd het salaris van de ARMT met gemiddeld meer dan 580 euro bruto gestegen.

Bovenstaande is frappant, omdat in 2021 nog een daling zichtbaar was voor zowel Binnendienst­medewerker (-0,52%) als ARMT (-4,00%).  Maar deze groep is dus nu weer helemaal bijgetrokken.

Opvallend: bij de groep KRMT is dit jaar een zeer fikse salarisstijging te zien van ruim 13%, waar dat in de twee voorgaande jaren nog een lichte tot matige stijging was. Concreet betekent dit, dat ook de KRMT-makelaar er in de afgelopen twee jaar flink op vooruit is gegaan met gemiddeld meer dan 500 euro bruto.

Zeer waarschijnlijk komen de hoge stijgingen door inflatiecorrectie, danwel door door personeels­schaarste, hetgeen werkgevers ertoe zet om de lonen te verhogen. Uit onderzoek in 2022 blijkt dat de makelaars­tarieven de afgelopen vier jaar gestaag zijn blijven stijgen, waardoor hogere lonen blijkbaar betaalbaar blijven.

Ook zeer opvallend: de groep RM/RT laat slechts 0,2% salarisstijging zien, waar dat vorig jaar nog 10,3% was (en in 2021: 4,92%). Mogelijk hebben zij vorig jaar al een inflatiecorrectie gehad.

Vraag 5: Pensioenvergoeding?

Van de ondervraagden hebben (53%) wél een pensioenvergoeding, en (47%). Ten opzichte van 2022 zijn deze percentages nagenoeg hetzelfde gebleven, met slechts een stijging van 1% bij de makelaar professionals die wel pensioenvergoeding krijgen.

Dit is een minimale stijging, maar tezamen met voorgaande jaren wordt daarmee wel een licht positieve trend waarneembaar (in 2021 had 50% een pensioenvergoeding, in 2022 was dat 52 %, en dit jaar 53%).

Berekeningen van het CBS in 2019 tonen aan dat in Nederland zo’n 13% van alle werknemers geen pensioen opbouwt. Het valt dus op dat het aantal makelaar professionals dat geen pensioen opbouwt (maar liefst 47%), erg hoog is in verhouding met de rest van de arbeidsmarkt. Hier valt dus nog veel te winnen in de makelaardijsector.

Vraag 6: Kreeg u een bonus?

54%  van de makelaar professionals ontving een bonus in 2023. Ten opzichte van 2021 en 2022 werden er dit jaar 4% meer bonussen uitgekeerd, wat er wellicht op kan duiden dat werkgevers meer dan voorheen hun werknemers meer willen stimuleren tot meer huizenverkoop en hun willen laten meedelen in de winst.

Vraag 7: Hoeveel bonus kreeg u?

De gemiddelde bonus van een makelaar professional in 2023 bedroeg € 6.347,-. Per jaar.

Zeer opvallend is dat de gemiddelde bonus van de Binnendienstmedewerker en ARMT explosief is gestegen ten opzichte van 2022, (Binnendienstmedewerker: van € 1.706 naar € 3.674 dit jaar; ARMT: van € 2656,- naar 5425,- dit jaar), bij beiden een stijging van ruim 100%(!). We kunnen daarmee wel stellen dat, met dergelijke bonusstijgingen, de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Binnendienstmedewerker en ARMT sterk zijn verbeterd en dat er erkent wordt dat zij ook een bijdrage hebben in het verkoopproces.

Ook KRMT heeft een aardige bonusstijging van € 500,- bruto ten opzichte van vorig jaar.

Bij Register Makelaar zien we een flinke bonusstijging van € 1000,- ten opzichte van vorig jaar.

Al bij al zien we over de gehele linie een enorme bonusstijging.

Vraag 8: Wat voor mobiliteitsbudget krijgt u?

Het grootste deel van de werknemers (47%) krijgt een leaseauto die ook voor privékilometers gebruikt mag worden. We zien dit aantal al drie jaar licht dalen. Als we kijken naar de mobiliteits­budgetten per functie, zijn het niet meer alleen RM/RT-makelaars die vaak een auto van de zaak met privékilometers krijgen, maar ook de KRMT-makelaars. Terwijl dit voor ARMT, Binnendienst en Verhuurmakelaars nog steeds minder vaak voorkomt.

Ten opzichte van 2022 is in 2023 een flinke stijging te zien in het aantal makelaar professionals dat een kilometervergoeding ontvangt, te weten van 11% in 2022 naar 28% dit jaar.

 

Vraag 9: Denkt u dat uw salaris marktconform is?

41% van de makelaar professionals vindt dat hun salaris onder de marktwaarde ligt. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2022.

Wat ons opvalt is dat, ondanks dat salarissen en bonussen flink zijn gestegen, het aantal makelaar professionals dat hun salaris onder de marktwaarde vindt liggen, is gegroeid. Niet weinig ook: ten opzichte van 24% in 2022, vindt nu in 2023 maar liefst 38% dat ze (enigszins) onder de marktwaarde verdienen.

Vraag 10: Voor welke reden zou u eventueel willen overstappen naar een andere werkgever?

Betere arbeidsvoorwaarden blijven de meest doorslaggevende reden om over te stappen naar een andere werkgever: dit jaar voor maar liefst 70% van de respondenten, ten opzichte van van 61% vorig jaar (en in 2021 nog 51%).

Aan doorgroei­mogelijkheden hecht men elk jaar iets minder waarde (in 2021 nog 19%, in 2022 nog 16%, dit jaar 13%).

Vraag 11: Voor hoeveel meer salaris zou u overwegen over te stappen?

Van de 352 respondenten gaven 298 aan bij welk salaris ze een overstap zouden overwegen. Dit zouden ze doen bij gemiddeld 18% meer salaris.

We zien dat slechts 3% van de makelaar professionals al voor een salarisverhoging van 0 tot 200 euro bruto extra per maand zou overwegen over te stappen. Verreweg de meesten, 42%, zouden dat pas bij meer dan 600 euro bruto extra salaris per maand overwegen.

Vraag 12: Ondernemer worden?

Van de deelnemende makelaar professionals lijkt 39% het interessant om zelfstandig ondernemer/ZZP’er te worden. Dit is ten opzichte van 2022 een lichte stijging van 3%, echter ten opzichte van 2021 een lichte daling van 1%. De percentages blijven dus al drie jaar nagenoeg hetzelfde.

Vraag 13:  Waarom wil je ondernemer worden?

De meeste makelaar professionals gaven aan voornamelijk zelf ondernemer te willen worden om hun eigen tijd te kunnen indelen (44%). ‘Meer geld verdienen’ is de op één na belangrijkste drijfveer (36%). ‘Zelf beslissingen kunnen nemen over de bedrijfsvoering’ lijkt als drijfveer een stuk minder belangrijk dan voorgaande jaren. Aan ‘eigen pensioen opbouwen’ hecht men nauwelijks waarde; dit was voorgaande jaren ook al zo.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn