2Bconnected_logo
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of fouten en/of onjuistheden kan bevatten. Hoewel 2B Connected zijn uiterste best doet om informatie en diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk aan te bieden, kan 2B Connected niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, schade of andere nadelige gevolgen, voortkomend uit het gebruik en/of raadplegen van deze website. 2B Connected ziet derhalve af van welke vorm van aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd, verspreid, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2B Connected. 2B Connected aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder verstaan we onder meer, doch niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 2B Connected aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze website. 2B Connected behoudt zich daarom het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden, of in strijd is met de Algemene Voorwaarden van 2B Connected, zoals elders op deze site gepubliceerd (en te raadplegen).